1 พันมาแล้ว พื้นที่บ่อวิน โซนชลบุรี

เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 1 พันบาท มาแล้ว

คุณสมบัติ

 • อายุ 18ปีขึ้นไป
 • มีสัญชาติไทย
 • ไม่เป็นนักเรียน / นักศีกษา /เจ้าหน้าที่รัฐ / ข้าราชการบำนาญ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • เป็นผู้อยู่ในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ต.บ่อวิน โซนชลบุรี)
 • 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ครัวเรือน
 • มีอาชีพอิสระ เช่น แรงงาน ลูกจ้าง เป็นต้น
 • ได้รับผลกระทบจริงๆ

เอกสาร (จุดบริการไม่มีเครื่องถ่ายเอกสาร)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
  -กรุงไทย เสียค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาาท
  -ธนาคารอื่น เสียค่าธรรมเนียม 50บาท
 • หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง (ถ้ามี)

เอกสารไม่ครบ ถือว่าสละสิทธิ ทันที

จุดบริการประชาชน

 • 24 เมษายน – 9:00 – 15:30 น.
  พื้นที่หมู่ 1 ต.บ่อวิน
  บริเวณ : วัดบ่อวิน (ชุมชนห้วยเหียน)
 • 24 เมษายน – 9:00 – 15:30 น.
  พื้นที่หมู่ 2 ต.บ่อวิน
  บริเวณ : วัดยางเอน (ชุมชนยางเอน-ขนำเจ็ด)
 • 24 เมษายน – 9:00 – 15:30 น.
  พื้นที่หมู่ 3 ต.บ่อวิน (โซนชลบุรี)
  บริเวณ : โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ชุมชนปากร่วม)
 • 24 เมษายน – 9:00 – 15:30 น.
  พื้นที่หมู่ 5 ต.บ่อวิน
  บริเวณ : วัดเนินกระบก (ชุมชนเขาขยาย)
 • 24 เมษายน – 9:00 – 15:30 น.
  พื้นที่หมู่ 6 ต.บ่อวิน (โซนชลบุรี)
  บริเวณ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ่อวิน (ชุมชนนิคมบ่อวิน)
 • 24 เมษายน – 9:00 – 15:30 น.
  พื้นที่หมู่ 8 ต.บ่อวิน
  บริเวณ : วัดมาบบอน (ชุมชนมาบเสมอ)

*หมายเหตุ : ต.บ่อวินแบ่งออกเป็น 2 โซน
-บ่อวิน ชลบุรี เป็นพื้นที่ปกครองของ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
-บ่อวิน ระยอง เป็นพื้นที่ปกครองของ อบต.บ่อวิน


ผู้มาติดต่อ ต้องใส่หน้ากากอนามัย และ ยืนห่าง 1 – 2 เมตร ในระหว่างการลงทะเบียน

 

cr. https://www.facebook.com/chaoprayasurasak.city.municipality

เอกสารประกอบ

เนื้อหาใกล้เคียง

ข่าวสาร

1

หางาน
ที่พัก
ที่กิน
ที่เที่ยว