มาแล้วๆ จุดลงทะเบียนรับเงิน 1 พัน บ่อวินโซนระยอง

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ต้องไม่เป็นนักเรียน นักศีกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการบำนาญ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ต.บ่อวิน (โซนระยอง)
 • อาชีพอิสระ เช่น รับจ้าง ลูกจ้าง เป็นต้น
 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจริงๆ
 • คนในครอบครัว ไม่สามารถลงซ้ำกัน หากตรวจเจอตัดสิทธิ์ทั้งครอบครัว

จุดให้บริการลงทะเบียน
เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 22 – 23 เมษายน 2563
เวลา 9:00 – 17:00น.

 • หมู่ 3 ลงทะเบียนได้ที่ วัดห้วยปราบ
 • หมู่ 4 ลงทะเบียนได้ที่ โรงเรียนพันเสด็จใน
 • หมู่ 6 ลงทะเบียนได้ที่ อบต.
 • หม 7 ลงทะเบียนได้ที่ วัดศรีพุ่มโพธิ์

เอกสารการลงทะเบียน (จุดลงทะเบียนไม่มีเครื่องถ่ายเอกสาร)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

*เอกสารไม่ครบถือว่าสละสิทธิ์
** บ่อวินโซนระยอง หมายถึง พื้นที่สีเทาๆ

*บ่อวินโซนระยองคือ พื้นที่สีเทาๆ
*บ่อวินโซนระยองคือ พื้นที่สีเทาๆ

 

เอกสารประกอบ

เนื้อหาใกล้เคียง

ข่าวสาร

1

หางาน
ที่พัก
ที่กิน
ที่เที่ยว